Rapport 13: Psykologiska mekanismer och pensionsbeslut

I dag publicerar delegationen för senior arbetskraft rapporten Psykologiska mekanismer och pensionsbeslut. Rapporten har skrivits av Walter Osika, specialistläkare i internmedicin, kardiologi och psykiatri, överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri, docent i klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, samt föreståndare för Centrum för Social Hållbarhet, Karolinska Institutet.

I rapporten behandlas medvetna och omedvetna föreställningar som påverkar pensionsbeslut, och hur denna kunskap kan användas för att lyfta medvetenheten kring attityder och fördomar om äldres arbetsdeltagande och underlätta för dem som egentligen vill fortsätta att arbeta, men som av olika anledningar ändå går i pension.

Ett betydande antal personer slutar varje år att arbeta på den öppna arbetsmarknaden innan de ”måste”. En okänd andel av dessa slutar arbeta trots att de egentligen – av sociala, ekonomiska eller andra skäl – vill fortsätta. Även om orsakerna till att personer mer eller mindre frivilligt går i pension inte är klarlagda, pekar forskningen på att det finns olika psykologiska och sociologiska mekanismer som gör att människor vill kunna ha kontroll över såväl sin arbetssituation som sitt utträde från arbetsmarknaden. Människor vill inte bli tillfrågade om när de ska sluta arbeta och gå i pension, varken av arbetskamrater eller chefer.

En av dessa mekanismer är så kallad internaliserad ålderism som handlar om att man införlivar andras – ofta fördomsfulla – tankar, värderingar, attityder och förhållningssätt till äldre, i den egna personen.

En annan mekanism är rädslan för att bli bortvald, s.k. ostracism. Rädslan för exkludering från en grupp arbetskamrater kan utlösa känslor av hjälplöshet, alienation och förtvivlan som påverkar tankar, känslor, handlingar och individens hälsa. Rädslan för att bli bortvald kan även påverka människors motivation, välvilja och pensionsbeslut, och kan alltså få människor att välja att gå i pension trots att de har flera skäl att arbeta vidare.

I rapporten framhåller författaren att ett värdigare och mer autonomt utträde från arbetsmarknaden kan möjliggöras genom att samhället ökar sin medvetenhet och kunskap om medvetna och omedvetna faktorer som påverkar pensionsbeslut på individnivå, utöver de ekonomiska förutsättningarna. På arbetsplatsnivå bör arbetsgivarna och fackföreningarna lyfta frågorna och diskutera vad som får arbetsgivarna att vilja bli av med eller inte vilja anställa seniora medarbetare, och vad som kan vara fördelaktigt med att ha seniora medarbetare.

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet

Dela via

Kopiera länk

Kopiera