Delegationen för senior arbetskraft

Delegationen har haft i uppdrag att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet, samt identifiera hinder och hitta möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och erfarenhet. Delegationen överlämnade betänkandet till regeringen och statsrådet Ardalan Shekarabi den 30 november 2020.

Den 30 november 2020 avslutar vi i Delegationen för senior arbetskraft vårt arbete och överlämnar betänkandet SOU 2020:69 Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre till regeringen och statsrådet Ardalan Shekarabi. Under två års tid har vi arbetat med att samla in och sammanställa fakta och forskning om seniorers möjligheter i arbetslivet, synen på seniorer på arbetsmarknaden, fördomar mot seniorer och betydelsen av ett längre arbetsliv för både samhället och för individens slutliga pension.

Vi har träffat arbetsmarknadens parter, forskare, myndigheter och andra organisationer, och diskuterat olika perspektiv på senior arbetskraft och vad olika aktörer kan göra för att få fler seniorer att stanna kvar längre i arbetslivet.

En mängd forskare och experter har på vårt uppdrag bidragit med värdefull kunskap genom det stora antalet underlagsrapporter, 23 stycken, som handlat om olika aspekter av senior arbetskraft. Rapporterna har hjälpt oss att identifiera hinder och klarlägga förutsättningarna för att både kunna ta tillvara seniorers kunskap och erfarenheter på ett bättre sätt och få fler seniorer att arbeta längre. Rapporterna har även hjälpt oss att slå hål på en del myter om seniorer.

I betänkandet redovisar vi våra överväganden, bedömningar och förslag om vilka åtgärder olika aktörer behöver vidta för att ett längre arbetsliv ska kunna åstadkommas för fler. På hemsidan, som från och med nu inte längre kommer att uppdateras, kan ni fortsätta förkovra er i betänkandet och underlagsrapporterna, men också i de artiklar och video- och poddinslag som vi länkat till under den tid hemsidan varit aktiv.

Jag vill å hela delegationens vägnar rikta ett STORT TACK till alla de författare som skrivit kunskapshöjande och intresseväckande underlagsrapporter åt oss och till alla de organisationer vi träffat som delat med sig av sina tankar om hur vi kan få fler seniorer att arbeta längre. Dessutom vill jag ägna ett STORT TACK till de ledamöter, ambassadörer och den sakkunnige som ingått i delegationen och som bidragit med kloka inspel och synpunkter under arbetets gång. Slutligen vill jag rikta ett STORT TACK till det förträffliga sekretariatet vars arbete möjliggjort delegationens arbete. Nu hoppas jag att arbetet med att få fler seniorer att arbeta längre fortsätter – bland organisationer och enskilda.

Bästa hälsningar,

— Anders Ferbe, ordförande i Delegationen för senior arbetskraft

Aktuellt

Se alla inlägg

Publikationer

Här är delegationens samtliga publicerade rapporter samlade. Klicka på respektive rapport för att öppna upp den som pdf.

Aktuellt

Se alla inlägg