Välkommen att följa vårt arbete!

Delegationen för senior arbetskraft har fått ett brett och utmanande – men också roligt och stimulerande – uppdrag; Hur ska vi få till stånd en mer inkluderande och åldersoberoende arbetsmarknad, där äldres erfarenhet och kompetens tas tillvara på ett bättre sätt än i dag?

Den utveckling vi kan se, och som vi ska vara mycket glada för, är att medellivslängden ständigt ökar och prognosen visar att den även tycks fortsätta göra det framöver. Antalet friska år ökar också, vilket är mycket glädjande.

En annan sida av samma mynt är att fler friska år i livet kräver fler år i arbete. Kanske inte för alla, kanske inte på heltid och kanske inte på samma arbetsplats eller i samma yrke som tidigare. Men de som vill och kan arbeta, på något sätt och i någon utsträckning, bör få göra det. På så sätt kan vi upprätthålla goda pensioner och en god välfärd för alla.

För att uppnå detta kan det finnas en del svårigheter och utmaningar som kan kräva nya tankesätt, nya lösningar och kanske ny lagstiftning. Frågan om olika aktörers rättigheter och skyldigheter är ständigt aktuell. Inom delegationen kommer vi att fundera över och diskutera individernas och arbetsgivarnas villkor.

Under de första månaderna har jag träffat många kloka personer med stor kunskap och insikt i både arbetstagares och arbetsgivares villkor och syn på senior arbetskraft och ett längre arbetsliv.  

Jag ser mycket fram emot att samarbeta med arbetsmarknadens parter, relevanta myndigheter och organisationer för att diskutera hur vi får till stånd ett längre och mer hållbart arbetsliv. Viktigt är också att spegla olika gruppers och individers syn på saken och goda förslag.

Vår avsikt är att med viss regelbundenhet återkomma med något läsvärt på denna webbplats. Ambitionen är att delegationen – genom webbplatsen – ska informera om det arbete som pågår inom delegationen, men också delge våra tankar, reflektioner och iakttagelser som berör senior arbetskraft och som vi tycker är intressanta att lyfta fram. Vi kommer även att länka till olika artiklar och referat från tidningar, tv, radio och sociala medier. Ordförande, ledamöter, ambassadörer och sekretariat kommer att göra inlägg.

Vi hoppas att vår webbplats ska vara av intresse för många! För dig som arbetsgivare som vill veta mer om hur du kan skapa goda förutsättningar för ett långt arbetsliv, för dig som arbetstagare som funderat på – eller ännu inte tänkt tanken – att arbeta längre och vill inspireras av vad vi lyfter upp här, och för dig som är allmänt intresserad av frågor kopplade till senior arbetskraft.

Välkommen att följa delegationens arbete!

Hälsningar

Anna Hedborg, ordförande i Delegationen

Dela via

Kopiera länk

Kopiera