Uppdrag

Regeringen och Pensionsgruppen vill se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad. Regeringen beslutade därför den 16 augusti 2018 om att tillsätta en delegation för främjande av äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens. Delegationen ska enligt tilläggsdirektiv slutredovisa uppdraget senast den 30 november 2020.

Vi lever allt längre, och det är främst friska år som läggs till livet. För att kunna nå och upprätthålla goda pensioner och en god välfärd behöver arbetslivet förlängas. En förutsättning för långsiktigt hållbara pensioner är ett längre, men också ett mer hållbart, arbetsliv. En central del av detta är att bättre ta tillvara äldres kompetens och erfarenhet.

För detta behöver vi uppnå en mer åldersoberoende syn i arbetslivet under hela arbetslivet och motverka problem med fördomar mot äldre och åldersdiskriminering. För att bidra till en utveckling som tar tillvara arbetskraft oberoende av ålder och bidra till fler äldre i arbetslivet har Pensionsgruppen enats om att inrätta en delegation för äldre arbetskraft.

Delegationen ska:

  • arbeta med frågor som rör äldres möjligheter i arbetslivet, synen på äldre på arbetsmarknaden, fördomar mot äldre, betydelsen av ett längre arbetsliv för samhället och för den slutliga pensionen, samt den demografiska förändringen i samhället.
  • sammanföra olika relevanta samhällsaktörer (exempelvis forskare, opinionsbildare, pensionärsorganisationer, arbetsmarknadens parter och relevanta myndigheter) för att diskutera dessa frågor, inspirera samt föreslå åtgärder.
  • sammanställa och sprida befintlig nationell och internationell kunskap och forskning, men kan även initiera nya rapporter.

Delegationen har antagit namnet Delegationen för senior arbetskraft.

Läs hela kommittédirektivet.

Publikationer

Delegationen kommer under den tid arbetet pågår ta fram och publicera ett antal kortare skrifter som berör senior arbetskraft på olika sätt.

Läs mer

Delegationen

Delegationen består av fem ledamöter, sex ambassadörer, en sakkunnig samt sekretariatet.

Se hela delegationen

Fakta & Statistik

Här lägger vi upp korta fakta och statistik om seniorer som vi finner intressant.

Läs mer

Aktuellt

Här lägger vi upp såväl tankar, reflektioner och iakttagelser vi gör, som artiklar och referat från olika former av media där frågan om senior arbetskraft berörs.

Läs våra inlägg