Uppdrag

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en delegation för främjande av äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens. Delegationen har enligt tilläggsdirektiv slutredovisat uppdraget den 30 november 2020.

Publikationer

Delegationen har under den tid arbetet pågick tagit fram och publicerat ett antal kortare skrifter som berört senior arbetskraft på olika sätt.

Läs mer

Delegationen

Delegationen bestod av sex ledamöter, åtta ambassadörer, en sakkunnig samt sekretariatet.

Se hela delegationen

Aktuellt

Här har delegationen lagt upp såväl tankar, reflektioner och iakttagelser de gjort, som artiklar och referat från olika former av media där frågan om senior arbetskraft berörts.

Läs våra inlägg