Seniora arbetstagare är mer heltidsfriska än yngre

Eva Vingård

Sveriges företagshälsor har under åren 2007-2017 årligen genomfört Jobbhälsobarometern, som bygger på ett representativt urval av svenskar i åldern 20–65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern har för åren 2007–2013 byggt på telefonintervjuer. Sedan 2014 har datainsamlingen också skett postalt och genom web-portal. Jobbhälsobarometern undersöker utvecklingen av arbetsmiljö, hälsa och medarbetartrivsel bland anställda och på arbetsplatser. Samtliga uppgifter i Jobbhälsobarometern bygger på de anställdas egen uppfattning och skattning.

För 2017 har totalt 10 488 personer besvarat frågorna i Jobbhälsobarometern av ett totalt representativt urval på drygt 17 500 personer. En fråga beskriver andelen i varje åldersgrupp som varit helårsfriska, dvs. inte har haft en enda egen sjukdag.

Andel kvinnor och män i procent i olika åldersgrupper som varit helårsfriska 2017

KvinnorMän
30 år eller yngre21%17%
31–40 år22%28%
41–54 år31%37%
55–65 år34%45%

Källa: Jobbhälsobarometern. Delrapport 2017:1, Sveriges Företagshälsor

Av tabellen framgår att endast 17 procent män som är 30 år eller yngre har varit helårsfriska senaste året. Bland de äldre männen, de som fyllt 55 år, är det hela 45 procent som varit helårsfriska – mer än dubbelt så vanligt som bland de yngre.

Bland de yngre männen i åldern 30 år eller yngre finns färre helårsfriska än bland jämnåriga kvinnliga kollegor. I de äldre åldersgrupperna är förhållandet det omvända, där är fler män än kvinnor helårsfriska.

Värt att notera är att bland kvinnor 55 + är det dubbelt så vanligt med helårsfriska jämfört med män 30 år eller yngre.

Det talas ibland slentrianmässigt om att äldre har en sämre hälsa än yngre men man tänker ofta då på äldre äldre dvs personer 80+. Mycket av den hälsoförlust som görs i tidigare åldrar kan kompenseras på olika sätt och rädslan att anställa seniora medarbetare är starkt överdriven. Det är då intressant att se att seniora arbetstagare också är mer heltidsfriska än yngre. Och att ha friska medarbetare som kommer till jobbet varje dag måste rimligtvis vara en fördel för varje arbetsplats.

Eva Vingård, ledamot i delegationen och professor emeritus

Dela via

Kopiera länk

Kopiera