Senior arbetskraft – tema på AFA Försäkrings frukostseminarium

Förra veckan hade AFA Försäkring ett välbesökt frukostseminarium med senior arbetskraft som tema. AFA presenterade en färsk statistikrapport om 56+ i arbetslivet där man redogjorde för arbetsskador och sjukfrånvaro i gruppen 56-64 år jämfört med 25-55-åringarnas. Här framkom att risken för arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro (>90 dagar) är högre för de äldre än för de yngre. Dock redogjordes inte för sjukfrånvaro kortare än 90 dagar eller antalet vabbdagar.

Eva Vingård, forskare och professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och ledamot i delegationen, berättade om varför det är viktigt att främja och tillvarata den kompetens och erfarenhet senior arbetskraft besitter. Eva menade att det är viktigt både för samhället, arbetsplatserna och individerna. För samhället av både demografiska skäl och för att upprätthålla välfärden. För arbetsplatsen då det i många yrken är arbetskraftsbrist idag och då det visat sig att människor i olika åldrar, och med olika erfarenhet och perspektiv, bidrar till verksamheten på ett positivt sätt. För individen för att arbetet strukturerar upp tiden, skapar mening och ger status och identitet. Eva framhöll också att seniorer idag har bättre hälsa, bättre utbildning och bättre arbetsmiljö än tidigare generationer, vilket skapar goda förutsättningar för fler att arbeta längre. Det är dock viktigt med en värdig exit från arbetsmarknaden för de seniorer som inte kan arbeta längre, t.ex. som en följd av att de haft tunga och slitsamma arbeten under många år.

Ewa Wikström, professor i management och organisation vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Roy Liff, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och forskare vid Göteborgs universitet berättade om den rapport de skrivit på uppdrag av delegationen – Chefens betydelse för ett längre arbetsliv. De pekade på vikten av ett effektivt åldersmedvetet ledarskap under hela arbetslivet, då det inte bara är åren strax före pensionering som påverkar människors pensionsbeslut. Ewa och Roy menade att chefer behöver omdefiniera sin syn på kunskap och kunnande för att organisationen inte ska mista värdefull kompetens. Cheferna behöver också anpassa HR:s rutiner utifrån anställdas behov och önskemål istället för att utgå från standardiserade rutiner, så att dessa inte normerar utträdet från arbetslivet. HR-funktionen är central för att synliggöra seniorers kunnande för såväl chefer som yngre medarbetare och behöver därmed arbeta aktivt i organisationen för att alla ska få förståelse och kunskap kring ett åldersmedvetet ledarskap.

Maria Söderberg i sekretariatet berättade också kort om delegationens uppdrag och arbetssätt.

Den som inte kunde delta vid seminariet men är intresserad av en tryckt version av rapporten kan höra av sig till s.seniorarbetskraft@regeringskansliet.se så skickar vi ett (eller fler) exemplar.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera