Seminarium om attityder till anställda i olika åldrar

På ett frukostseminarium vid AFA Försäkring den 8 februari presenterade Mikael Widell Blomé, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, en studie om attityder till äldre anställda och om hur organisationer kan skapa en hållbar strategi för att hantera arbetskraft i olika åldrar. Erfarenheter av äldre anställda hos olika medarbetare från stora och små privata företag och offentliga organisationer hade samlats in genom intervjuer i fokusgrupper.

Mikael framhöll att äldre arbetstagares ställning har förbättrats de senaste åren, främst äldre med specifik kompetens är eftertraktade bland arbetsgivare. Arbetsgivare föredrar emellertid att behålla äldre arbetstagare framför att rekrytera dem. För en hållbar utveckling krävs att organisationer anpassar verksamheten till allt äldre medarbetares förutsättningar. Organisationerna behöver ha strategier för åldershantering och öka kunskaperna inom området och hitta medvetna arbetssätt för att bygga positiva attityder gentemot äldre medarbetare.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera