Rapport 3: Tidiga ålderspensionärer – vilka är de?

I dag publicerar delegationen för senior arbetskraft sin tredje underlagsrapport – Tidiga ålderspensionärer – vilka är de? som skrivits av analytikern Mattias Ossowicki vid Socialdepartementet.

I rapporten kartlägger författaren hur vanligt förekommande det är att ta ut allmän ålderspension tidigt, dvs. i åldrarna 61–63 år, vilka dessa personer är och hur de utmärker sig från andra i samma ålder som arbetar eller lever på andra typer av inkomster. Författaren redogör även för hur den allmänna pensionens storlek påverkas av tidigt uttag.

Allt fler tar ut allmän pension tidigt

Rapporten visar att det allt fler som tar ut den allmänna pensionen tidigt. Detta trots att medellivslängden ökar och vi i genomsnitt lever fler år med god hälsa. Mellan 2003 och 2017 ökade till exempel andelen 63-åringar som tog ut allmän pension från 8 till 26 procent. Samtidigt har det blivit vanligare att senarelägga uttaget av allmän pension till efter 65-års dagen. Detta medför att den genomsnittliga åldern för uttag av allmän pension alltjämt ligger på cirka 65 år.

Vidare visar rapporten att de som är makar eller sambos i högre utsträckning tar ut allmän pension tidigt jämfört med ensamstående. Andelen lågutbildade är något högre bland de tidiga ålderspensionärerna, även om det inte är så stora skillnader mellan grupperna. Personer födda utanför Norden är däremot underrepresenterade.

Tidiga ålderspensionärer – en diversifierad grupp

Nästan sex av tio av de tidiga ålderspensionärerna har lämnat arbetslivet helt när de börjar ta ut sin allmänna pension. Dessa har i medeltal låga eller mycket låga inkomster. De cirka fyra av tio som fortsätter arbeta, på hel- eller deltid, samtidigt som de tar ut allmän pension har en klart bättre inkomstsituation och är i högre utsträckning medelinkomsttagare.

Dålig arbetsmarknadsanknytning bland tidiga ålderspensionärer

Utmärkande för låginkomsttagarna som har gjort ett tidigt pensionsuttag är att de har haft en svag arbetsmarknadsanknytning och många lämnar arbetsmarknaden via sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen eller tjänstepensionen flera år tidigare. Närmare hälften av 61-åringarna hade ingen löneinkomst alls året innan det tidiga pensionsuttaget. De kvinnor som fortsätter arbeta samtidigt som de tar ut allmän pension arbetar i större utsträckning inom kommunal sektor samt inom yrkesgruppen service, omsorg och försäljning. Män arbetar främst i privata aktiebolag och inom yrkesgruppen maskinell tillverkning och transport.

Låga incitament att arbeta längre för låginkomsttagare

Slutligen visar rapporten att de ekonomiska incitamenten att arbeta längre i vissa fall är begränsade för låginkomsttagare, vilket i huvudsak beror på konstruktionen av garantipensionen och bostadstillägget. För låginkomsttagare som bedöms få ett högt bostadstillägg kan det löna sig att ta ut allmän pension så tidigt som möjligt. Livstidspensionen, inklusive bostadstillägget, blir i vissa fall högre om de går i pension helt vid 61 år istället för vid 65 år, då bostadstillägget sammantaget mer än kompenserar för det tidiga uttaget.

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet

Dela via

Kopiera länk

Kopiera