Rapport 18: Åldersdiskriminering och ålderism i arbetslivet

I dag publicerar Delegationen för senior arbetskraft rapporten Åldersdiskriminering och ålderism i arbetslivet, skriven av Eva-Maria Svensson, professor i juridik vid Göteborgs universitet. I rapporten diskuterar författaren begreppet ålderism, som beskriver fördomar och stereotyper baserade på ålder, och åldersdiskriminering, som är det rättsliga begreppet för diskriminering på grund av ålder.

Ålder som diskrimineringsgrund infördes i samband med att diskrimineringslagen infördes 2009. Den ersatte jämställdhetslagen och sex andra civilrättsliga lagar med diskrimineringsförbud. Fyra av de sex typer av beteenden som avses med diskriminering är direkt relevanta för diskrimineringsgrunden ålder, nämligen direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har till uppgift att utöva tillsyn över diskrimineringslagen och att verka för att diskriminering inte förekommer. Diskrimineringslagens skydd mot diskriminering på grund av ålder kan antas motverka också sådana fördomar, stereotyper och beteenden som är uttryck för ålderism men som inte omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Inom arbetslivsområdet ställs sedan 2017 krav på arbetsgivare att bedriva ett förebyggande och främjande arbete, aktiva åtgärder, för att motverka även åldersdiskriminering. Även om skyldigheterna vad gäller de aktiva åtgärderna, inte är lika långtgående som för diskrimineringsgrunden kön, är de särskilt viktiga för att motverka såväl diskriminering som ålderism.

Ungefär 2 500 anmälningar om diskriminering inkommer varje år till DO. Det är vanligast att anmälningarna gäller området arbetslivet och närliggande områden. Ungefär 10 procent av anmälningarna gäller ålder. En liten andel av anmälningarna leder till någon form av tillsynsinsats, vilket innebär en utredning av den som blivit anmäld. Detta kan leda till beslut riktat till den granskade verksamheten och som meddelar om det som anmälts är i enlighet med lagen eller inte. Rekommendationer kan också lämnas för att diskriminering ska kunna undvikas i framtiden. Besluten är inte juridiskt bindande. Ungefär 1 procent av inkomna anmälningar drivs till domstol, t.ex. anmälningar som innehåller principiellt viktiga frågor eller som är av strategisk betydelse.

Förutom aktiva åtgärder finns det också andra verktyg som främjar ett arbetsliv fritt från ålderism och åldersdiskriminering, t.ex. anställningsskyddet och andra arbetsrättsliga regler som skyddar äldre arbetstagare i form av t.ex. turordnings- och återanställningsregler. Arbetsmiljölagstiftningen är också viktig för att förhindra missgynnande av äldre arbetstagare.

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet

Dela via

Kopiera länk

Kopiera