Ambassadör: Vad gör regeringen för att motverka åldersdiskriminering?

Barbro Westerholm

Jag har frågat jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, som också ansvarar för övriga diskrimineringsgrunder, om regeringen tänker vidta åtgärder så att Diskrimineringsombudsmannen (DO), gör en ordentlig analys av de anmälningar om åldersdiskriminering som DO har fått in. Regeringen skulle förslagsvis kunna ge ett myndighetsuppdrag till DO om att göra en sådan analys.

År 2013 breddades lagen om åldersdiskriminering (2008:568) till att omfatta inte bara utbildning och arbetsliv utan också övriga samhällssektorer. Sedan dess har mer än 1 200 anmälningar om åldersdiskriminering inkommit till DO. Cirka hälften, eller ungefär 600, av dessa gäller arbetslivet. Av dem har endast tre fall bedömts vara otillåten åldersdiskriminering där arbetsgivaren har dömts att betala diskrimineringsersättning. Det rörde sig om tre yrkeschaufförer där företaget hade en ålderspolicy som gjorde att arbetstagarna nekades behovsanställning på grund av att de fyllt 70 år. Ytterligare fyra fall har gått till förlikning. Arbetstagarna hade även här på grund av ålder inte fått anställning. För övriga anmälningar vet vi inget närmare om orsaken till dem därför att de, av vad jag förstår, på grund av resursbrist hos DO inte har analyserats. Det är olyckligt eftersom en sådan analys skulle kunna ge kunskap och grund för åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska den ålderistiska syn på människor som enligt Världshälsoorganisationen (WHO) präglar länder med högt välstånd, inte minst Sverige.

Av Åsa Lindhagens svar på min fråga framgår det att regeringen ser åldersdiskriminering som ett hinder för människor att uppnå lika rättigheter och möjligheter i samhället som måste bekämpas. Regeringen anser att det är viktigt att motverka fördomar och stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som på sikt kan leda till förändrade attityder i samhället. Här utgör diskrimineringslagen en bra grund i detta arbete.

Samtidigt påminner jämställdhetsministern om DO:s ansvar för tillsyn av diskrimineringslagen där utredning av anmälningar om diskriminering ingår. DO har också till uppgift att på olika sätt motverka diskriminering och verka för människors lika rättigheter och möjligheter. DO ska också följa forsknings- och utvecklingsarbete inom området och ta initiativ till lämpliga åtgärder.

Frågesvaret avslutas med att regeringen i regeringsförklaringen har uttalat att diskrimineringslagen ska skärpas. Och frågan från min sida är nu: när kommer den skärpningen? Den kommer jag att ställa nästa gång jag möter jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i kammaren.

Barbro Westerholm
Riksdagsledamot (L) och ambassadör i Delegationen för senior arbetskraft

Länk till ministerns svar:

 

Dela via

Kopiera länk

Kopiera