Rapport 19: Får äldre vara med i mediesamhället?

I dag publicerar Delegationen för senior arbetskraft rapporten Får äldre vara med i mediesamhället? som är skriven av professor Annika Bergström och docent Maria Edström, båda vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. I rapporten visar författarna att äldre förekommer i begränsad omfattning i medierna och att de ofta framställs som en homogen och svag grupp. En ensidig bild av hur äldre människor har det, vad de gör och hur de mår sprids som en följd av detta.

Den bild som medierna ger av äldre har betydelse för hur vi förstår och hanterar livets senare skeden. Medier kan bekräfta, förstärka eller utmana stereotypa föreställningar om människor, och detta gäller inte minst synen på ålder och äldres roll i samhället. En fjärdedel av befolkningen är över 60 år, men i det breda medieutbudet förekommer de sällan. Osynliggörandet är något som kan påverka självbilden hos äldre, men också andra generationers synsätt och attityder.

Huvudslutsatsen i rapporten är att mediebilden av äldre är problematisk och riskerar att bidra till diskriminering. Medierna pratar ofta om äldre som en svag och homogen grupp, när det i själva verket finns stora variationer inom gruppen. En förklaring till den ensidiga mediebilden kan vara att journalisters och medieproducenters kunskapsnivå kring äldre är låg.

Vidare är ålder en av de viktigaste faktorerna när det gäller att förstå hur digitala klyftor uppstår och vidmakthålls. Digitaliseringen ger tillgång till ett ständigt ökande utbud av tjänster via nätet, vilket kan underlätta människors vardag, men också skapa stress om den upplevs som dyr, otillgänglig och komplicerad. Utifrån den äldre medborgarens perspektiv kan digitaliseringen innebära fördelar om man själv är aktiv och har möjlighet att skaffa sig de varor och tjänster man är intresserad av. För vissa äldre kan digitaliseringen däremot innebära nackdelar om krav ställs på att samhällsservice ska ske på sådant sätt som kräver dator, internetuppkoppling och smartphone.

För att öka mångfalden gällande medias skildring av äldre och minska digitalt utanförskap rekommenderar författarna följande

Gör mer mediebranschen mer medveten om ålderism:

  • Öka kompetensen bland journalister och kommunikatörer om äldre så att ålderism motverkas. Här ligger ett stort ansvar på utbildningsinstitutionerna att arbeta med ålderism, likabehandling, konsekvenser av ojämlikheter och stereotypa bilder av äldre och öka medvetenheten om mottagares olika behov och förutsättningar.
  • Ställ krav på mediebranschen att systematiskt redovisa och reflektera över representation (ålder och kön och andra relevanta kategorier), i medieutbudet och på arbetsplatsen.

Öka medborgares mediekunnighet och digitala kompetens

  • Öka medie- och informationskunnigheten i alla åldrar, t.ex. genom undervisning i skolan om mediernas roll i samhället som inte bara fokuserar på medieanvändning och källkritik utan också berör frågor kring bakomliggande intentioner och makt.
  • Ställ krav på kommersiella och offentliga aktörer när det gäller inkluderande kommunikation för att motverka fördomar och ålderism.
  • Säkerställ att teknik och digitala tjänster behovsanpassas. Det bör finnas en miniminivå av utbildning och support för medborgare att möta e-förvaltningens information och service och för att kunna interagera med myndigheter och förvaltningar.

Läs rapporten här.

Läs pressmeddelandet här.

Dela via

Kopiera länk

Kopiera