Rapport 16: Demografi, hälsa och sysselsättning – en internationell utblick

I dag publicerar delegationen för senior arbetskraft rapporten Demografi, hälsa och sysselsättning – en internationell utblick, skriven av Kristoffer Lundberg, kansliråd och analytiker vid Socialdepartementet. I rapporten jämförs Sverige med andra relevanta länder när det gäller demografi, hälsa, arbetsmarknad, inkomst och inkomstfördelning i högre åldrar.

Sammantaget bedömer författaren att få andra länder har lika goda möjligheter att möta det demografiska åldrandet och upprätthålla välfärden som Sverige. Det förefaller också finnas en betydande arbetskraftspotential i Sverige och de flesta har mycket goda förutsättningar att fortsätta arbeta. Om denna potential tas tillvara kan de äldres ekonomiska situation förbättras. Samtidigt förefaller det vara fullt möjligt att uppnå högre sysselsättning, högre pensioner och en mer sammanhållen inkomstfördelning hos de äldre och därmed i befolkningen.

Europa och världen står inför ett kraftigt åldrande av befolkningen. Även i Sverige åldras befolkningen framöver, men inte lika snabbt eller lika mycket, vilket gör att Sverige står sig förhållandevis starkt demografiskt jämfört med andra länder. Skälet är att det föds många barn och att många invandrar till Sverige.

Rapporten visar också att den återstående livslängden vid 65 års ålder är mycket hög i Sverige och antalet återstående år med god hälsa är högst i hela EU. Ojämlikheterna i hälsa är mycket stora i flera EU-länder, medan skillnaderna i Sverige relativt sett är låga. Vidare har Sverige en hög sysselsättning bland både kvinnor och män jämfört med många andra länder. Men trots den höga medellivslängden och den goda hälsan är sysselsättningsgraden för både kvinnor och män i åldersgrupperna 65–69 år och 70–75 år i Sverige lägre än OECD-genomsnittet.

De äldres relativa inkomstnivå i Sverige är på genomsnittlig nivå jämfört med andra länder i EU. Även den ekonomiska ojämlikheten är genomsnittlig i Sverige jämfört med andra OECD-länder.

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet

Dela via

Kopiera länk

Kopiera