Rapport 15: Chefers attityder till sina äldre anställda

I dag publicerar delegationen för senior arbetskraft rapporten Chefers attityder till sina äldre anställda, skriven av Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap, Högskolan Kristianstad, docent i folkhälsovetenskap & epidemiologi, Lunds universitet och docent i arbetsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet. I rapporten visas resultat från forskning om chefers attityder till sina äldre anställda, samt vilka faktorer chefer tror påverkar att deras äldre anställda lämnar arbetet för tidig ålderspensionering alternativt arbetar till en högre ålder. Fokus ligger på organisations- och företagsperspektivets betydelse för äldre i arbetslivet.

Resultaten visar att de flesta chefer anser att deras äldre medarbetare har goda erfarenheter och färdigheter som är bra för verksamheten, att äldre är mer plikttrogna i sitt arbete och har lång livserfarenhet som är användbar på arbetsplatsen. Samtidigt förekommer negativa attityder till äldre och många chefer anger också stereotypa attityder om äldre. Det handlar till exempel om att äldre är långsammare; att äldre har svårare att acceptera och ta till sig förändringar, omorganisation och omstrukturering; att äldre inte är lika flexibla i sitt tänkande och inte tänker nytt och innovativt; att äldre inte är lika välutbildade som yngre medarbetare och att äldre ofta är mer fientliga mot ny teknik.

Det är en paradox att många chefer å ena sidan håller med om att det finns ett stort behov i samhället av åtgärder för att öka möjligheten för att äldre anställda ska kunna och vilja förlänga sitt arbetsliv, samtidigt som det å andra sidan är få organisationer och företag som i praktiken har vidtagit några praktiska åtgärder och ansatser för att fler ska ha möjlighet att arbeta längre. Det är främst de chefer som själva vill arbeta till en högre ålder som är benägna att vidta åtgärder för att deras medarbetare ska kunna och vilja arbeta längre.

Chefernas intresse för äldre medarbetare är för det mesta förenat med organisatoriska behov. De motiv som chefer anger viktiga för att behålla sina medarbetare tills de är över 66 år är att äldre behövs för att de har en kompetens som annars saknas i organisationen; för att de äldre ska överföra sin erfarenhetskunskap till yngre; för att de äldre medarbetarna allmänt behövs i verksamheten då det är brist på ny personal som går att rekrytera med samma kompetens; samt för att slutföra pågående projekt.

Cheferna spelar en mycket viktig roll för att fler ska kunna förlänga sitt arbetsliv eftersom de ansvarar för arbetsmiljö, arbetstid, pauser och hjälpmedel. Chefernas attityder till anställda i olika åldersgrupper har också en stor inverkan på om medarbetare känner sig värdefulla för organisationen och företaget, men också för om medarbetarnas kompetens tas tillvara, om medarbetarna får tillgång till ny kunskap och kompetens, samt om medarbetarna motiveras och är stimulerade i sin arbetssituation. Det är mycket svårt för äldre arbetstagare att fortsätta arbeta och förlänga arbetslivet om chefer, organisationer och företag är negativa och inte stödjer detta.

Medarbetarna själva anger följande åtgärder på deras egen arbetsplats som viktiga för att öka deras egna möjligheter till att kunna respektive till att vilja arbeta till 69 år eller längre: kortare arbetstid; högre lön; friskvård på arbetstid; att kunna ägna sig mer åt de delar i arbetet som upplevdes som intressanta och viktiga; möjlighet till anpassade arbetsuppgifter utifrån sin förmåga de sista åren i yrkeslivet; sänkning av arbetstakten; mer återhämtningstid mellan arbetspassen; ökad egenkontroll över arbetets utförande etc.

I rapporten beskrivs även en lista med åtgärder som tagits fram utifrån olika forskningsprojekt för att på organisations-/företagsnivå främja ett friskt och hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet

Dela via

Kopiera länk

Kopiera