Delegationen överlämnar betänkande

I dag avslutar vi i Delegationen för senior arbetskraft vårt arbete och överlämnar betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69) till regeringen.

I betänkandet konstaterar vi att förutsättningarna för ett längre arbetsliv för fler är goda och att det finns en stor och underutnyttjad arbetskraftspotential bland seniorer. Dagens seniorer är friskare, smartare och mer välutbildade jämfört med tidigare generationer och utvecklingen tycks fortsätta. En person som i dag är i 70-årsåldern kan i hälsa och funktionsförmåga närmast jämföras med någon som var i 50-årsåldern för ett par årtionden sedan. Fler seniorer både kan och vill också arbeta längre.

Det finns emellertid kvarstående hinder som behöver undanröjas, t.ex. negativa attityder hos arbetsgivare och arbetskamrater, pensionsrelaterade åldersgränser i kringliggande trygghetssystem som inte höjts och olika knuffar, s.k. nudges, i riktning mot pensionering vid 65 år. Dessa hinder som försvårar för seniorer att arbeta, samt skeva och otidsenliga synsätt kring äldres förmågor och kompetens, måste motarbetas på ett långsiktigt och målmedvetet sätt.

Delegationen föreslår därför att en organisation inrättas som ska bedriva ett kunskapshöjande och attitydpåverkande arbete, med målet att fler arbetar längre och att antalet arbetade timmar ökar. I denna ska staten, arbetsmarknadens parter, forskare och experter tillsammans arbeta för att ge fler möjlighet att arbeta längre. Ju fler seniorer som ges möjlighet att fortsätta bidra i arbetslivet, ju starkare bygger vi både individer och samhälle.

Läs betänkandet här

Läs sammanfattningen här

Dela via

Kopiera länk

Kopiera