Arbetstid i ett långsiktigt perspektiv

Webplattformen Our World in Data är ett samarbete där forskare kopplade till Oxfords universitet sammanställer och tillgängliggör data och forskning som visar långsiktiga trender inom olika samhällsområden. I en artikel om arbetstid visas hur antalet arbetade timmar per vecka i heltidsarbete har utvecklats sedan andra halvan av 1800-talet. 1870 var heltidsmåttet I Sverige nästan 70 timmar för arbete utanför jordbrukssektorn. Vid sekelskiftet 1900 hade det minskat till omkring 56 timmar och vid sekelskiftet 2000 var heltidsmåttet i Sverige strax under 40 timmar per vecka.

Alla länder som ingår i datamaterialet visar samma utveckling att heltidsmåttet sänks över tid i takt med ökat välstånd. Det finns också ett tvärsnittssamband där rikare länder (mätt som BNP per capita) har kortare årsarbetstid i jämförelse med fattigare länder.

I det riktigt långa perspektivet verkar vi dock ha ökat veckoarbetstiden. Antropologiska studier av jägar- och samlarsamhällen visar på förbluffande få arbetstimmar, ett par timmar per dag verkar vara normen i när det gäller män. Hur lång arbetsdagen är för kvinnorna i dessa samhällen framgår inte.

Även om nedgången i heltidsmåttet under de senaste åren har stannat av för Sveriges del visar materialet tydligt att det knappast verkar realistiskt att långsiktigt avvika från utvecklingen mot färre arbetade timmar per vecka i takt med ökat välstånd. Att öka antalet arbetade timmar kan i stället åstadkommas genom att fler arbetar heltid eller genom att arbetslivet förlängs.

Källa: Max Roser (2019) – “Working Hours”. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: ‘https://ourworldindata.org/working-hours‘ [Online Resource]

Dela via

Kopiera länk

Kopiera